Nhập Môn Java


Java là ngôn ngữ lập trình bậc cao có các chức năng sau:

Hướng đối tượng (Object - oriented)
Không có nhiều hằng số độc lập. Các biến và các hằng được tri cập thông qua các lớp và các đối tượng 
Độc lập nền (Flatform - independent)
Có thể chạy trên bất kì hệ điều hành nào (Unix, Mac, Windows ....)
Mạnh mẻ (Robust)
Yêu cầu tất cả dữ liệu phải được khai báo tường minh. Cơ chế kiểm tra mã nguồn tại thời điểm biên dịch và thông dịch loại bỏ các lỗi của chương trình
Bảo mật (Secure)
Cung cấp môi trường và các thư viện bảo mật cao
Phân tán (Distributed)
Chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau, hổ trợ các ứng dụng mạng
Đa luồng (Muti - threaded)
Hổ trợ đa luồng thực thi nhiều tác vụ đồng thời


Các kiểu chương trình Java

Chúng ta có thể xây dựng các loại chương trình Java như sau:

1. Applets

Applet là chương trình được tạo ra để sử dụng trên Internet thông qua các trình duyệt hỗ trợ Java như IE hay Netscape. Bạn có thể dùng Java để xây dựng Applet. Applet được nhúng bên trong trang Web. Khi trang Web hiển thị trong trình duyệt, Applet sẽ được tải về và thực thi tại trình duyệt.

2. Ứng dụng thực thi qua dòng lệnh

Các chương trình này chạy từ dấu nhắc lệnh và không sử dụng giao diện đồ họa. Các thông tin nhập xuất được thể hiện tại dấu nhắc lệnh.

3. Ứng dụng đồ họa

Đây là các chương trình Java chạy độc lập cho phép người dùng tương tác qua giao diện đồ họa.

4. Servlet

Java thích hợp để phát triển ứng dụng nhiều lớp. Applet là chương trình đồ họa chạy trên trình duyệt tại máy trạm. Ở các ứng dụng Web, máy trạm gửi yêu cầu tới máy chủ. Máy chủ xử lý và gửi kết quả trở lại máy trạm. Các Java API chạy trên máy chủ chịu trách nhiệm xử lý tại máy chủ và trả lời các yêu cầu của máy trạm. Các Java API chạy trên máy chủ này mở rộng khả năng của các ứng dụng Java API chuẩn. Các ứng dụng trên máy chủ này được gọi là các Servlet. hoặc Applet tại máy chủ. Xử lý Form của HTML là cách sử dụng đơn giản nhất của Servlet. Chúng còn có thể được dùng để xử lý dữ liệu, thực thi các giao dịch và thường được thực thi thông qua máy chủ Web.

5. Ứng dụng cơ sở dữ liệu

Các ứng dụng này sử dụng JDBC API để kết nối tới cơ sở dữ liệu. Chúng có thể là Applet hay ứng dụng, nhưng Applet bị giới hạn bởi tính bảo mật.

0 comments: