Glassfish Server là gì? Hướng đẫn download và cài đặt Glassfish Server.


1. Giới thiệu

Glassfish server là một application server mã nguồn mở được phát triền dựa trên nền JavaEE hổ trợ đầy đủ các tính năng cần thiết của JavaEE như web ứng dụng, Enterprise JavaBeans, JPA, JavaServer Faces, JMS, RMI, JavaServer Pages, Servlets, etc. Nó cho phép những nhà phát triển ứng dễ quản lý, cấu hình nhanh và linh hoạt. Glass server support nhiều nền tảng như windows, Linux, Mac Os... 

2. Cài đặt glassfish server

a. Dowload glassfish

Bạn có thể download glassfish từ:  https://glassfish.java.net/download.html 


Download và cài đặt glassfish server.

H2.1 - Download và cài đặt glassfish server. 

Sau khi tải về bạn giải nén file ‘glassfish­-4.1.zip’ vào nơi cần thiết.

b. Chạy glassfish

Từ thư mục cài đặt glassfish ta gõ lệnh sau để chạy server 

./bin/asadmin start­domain

Sau khi server chạy xong ta vào màn hình quản trị bằng link sau:
http://localhost:4848
login với user là admin / password để trống hoặc 'changeit'.H2.2 - Màn hình login glassfish. 

Sau khi login thành công bạn sẽ vào trang quản trị của glassfish server.

glassfish admin.

H2.3 - Màn hình glassfish admin. 

Glassfish default administrator values

H2.4 - Bảng giá trị  glassfish server. 

c. Stop và start glassfish

Start glassfish : asadmin start­domain 
Stop glassfish : asadmin stop­domain

d. Deploy và undeploy ứng dụng

Deploy ứng dụng : asadmin deploy [tên file ứng dụng] 
Undeploy ứng dụng: asadmin undeploy [tên ứng dụng]

3. Dùng glassfish với IDE

Ngoài ra chúng ta có thể dùng một số IDE như Eclipse, Netbeans để chạy và quản lý ứng dụng với server glassfish.


Glassfish trên IDE Netbeans.

H3.1 - Glassfish trên IDE Netbeans.

4. Kết luận

Glassfish server là một trong những server có đầy đủ các chức năng để chạy các ứng dụng Java web, Java EE. Chúng ta sử dụng Glassfish server cho những ứng dụng lớn như ngân hàng, tài chính có nhiều thành viên và đòi hỏi độ bảo mật cao.

Đối với những nhà lập trình, sử dụng Glassfish server nên tích hợp vào những IDE như eclipse, netbeans để thao tác nhanh hơn và nâng cao hiệu quả công việc. (Hai Nguyen) 

SHARE THIS

1 comment:

  1. Cho hỏi giữa Glassfish Server Open Source Edition 4.1.2 và Oracle Glassfish Server 3.1.2 có gì khác nhau không, nếu mình phát triển ứng dụng thì nên sài thằng nào tốt, cảm ơn admin trước.

    ReplyDelete