Java IDE Tools

Môi trường phát triển tích hợp - Integrated Development Environment (IDE) còn được gọi là Integrated Design Environment hay Integrated Debugging Environment là một loại phần mềm máy tính có công dụng giúp đỡ các lập trình viên trong việc phát triển phần mềm. 
Các môi trường phát triển hợp nhất thường bao gồm: 

  • Một trình soạn thảo mã (source code editor): dùng để viết mã.
  • Trình biên dịch (compiler) và/hoặc trình thông dịch (interpreter).
  • Công cụ xây dựng tự động: khi sử dụng sẽ biên dịch (hoặc thông dịch) mã nguồn, thực hiện liên kết (linking), và có thể chạy chương trình một cách tự động.
  • Trình gỡ lỗi (debugger): hỗ trợ dò tìm lỗi.
  • Ngoài ra, còn có thể bao gồm hệ thống quản lí phiên bản và các công cụ nhằm đơn giản hóa công việc xây dựng giao diện người dùng đồ họa (GUI).
  • Nhiều môi trường phát triển hợp nhất hiện đại còn tích hợp trình duyệt lớp (class browser), trình quản lí đối tượng (object inspector), lược đồ phân cấp lớp (class hierarchy diagram),... để sử dụng trong việc phát triển phần mềm theo hướng đối tượng.
1) NetBeans download
2) Eclipse download (Eclipse IDE for Java EE Developers)

Với Java, bạn có rất nhiều lựa chọn, tuỳ vào cấu hình của máy, tuỳ vào nhu cầu. Tạm thời chúng ta sẽ chọn NetBeans hoặc Eclipse. 

0 comments: