Sự khác nhau giữa Encoding & Encryption

Encoding vs Encryption

Encoding là quá trình chuyển đổi dữ liệu từ một định dạng này sang một định dạng khác bằng cách sử dụng một phương pháp một bảng mã đã được công bố công khai. Mục đích của việc chuyển đổi này là để tăng khả năng sử dụng các dữ liệu đặc biệt là trong các hệ thống khác nhau

Encryption cũng một quá trình chuyển đổi dữ liệu được sử dụng các thuật toán mã hóa. Nó chuyển đổi các dữ liệu ban đầu thành một định dạng mà chỉ có thể giải mã được nếu có khóa phù hợp. Mục đích của mã hóa là để bảo mật thông tin, người có quyền được xem mới xem được.What is Encoding?

Chuyển dữ liệu từ một định dạng có sẵng để có thể sử dụng nhiều hơn cho các hệ thống khác nhau, sử dụng một phương pháp có sẵn công khai được gọi là encoding. Hầu như tất cả các định dạng chuyển đổi là một định dạng chuẩn được sử dụng rộng rãi. Ví dụ, ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ký tự được mã hóa bằng cách sử dụng các con số. 'A' được biểu diễn bằng số 65, 'B' của số 66, vv.

Những con số này được gọi là mã ''. Tương tự như vậy, hệ thống mã hóa như DBCS, EBCDIC, Unicode, vv cũng được sử dụng để encode ký tự. Nén dữ liệu cũng có thể được xem như là một quá trình encoding. Các kỹ thuật encoding cũng được sử dụng khi chuyển đổi dữ liệu. Ví dụ, Binary Coded Decimal (BCD) hệ thống mã hóa sử dụng 4 bit để đại diện cho một số thập phân. Encoding có thể dễ dàng giải mã bằng cách sử dụng các phương pháp tiêu chuẩn.

What is Encryption?

Mã hóa là một phương pháp chuyển đổi dữ liệu với sự tăng thêm của việc giữ bí mật. Encryption sử dụng một thuật toán được gọi là cipher để mã hóa dữ liệu và nó có thể được giải mã khi sử dụng một khóa đặc biệt. Thông tin mã hóa được gọi là ciphertext và quá trình thu thập thông tin ban đầu (plaintext) từ các ciphertext  được gọi là giải mã. 

Mã hóa là đặc biệt cần thiết khi giao tiếp qua một phương tiện không đáng tin cậy như internet, nơi mà thông tin cần phải được bảo vệ với các bên thứ ba khác. Phương pháp mã hóa hiện đại tập trung vào việc phát triển các thuật toán mã hóa (ciphers) đễ khó để phá vỡ. 

Hai trong số các phương pháp mã hóa được sử dụng rộng rãi là mã hóa khóa đối xứng và mã hóa khóa công khai. Trong mã hóa khóa đối xứng, cả người gửi và người nhận chia sẻ cùng một khóa được sử dụng để mã hóa dữ liệu. Trong mã hóa khóa công khai, hai khóa khác nhau nhưng về mặt toán học có liên quan được sử dụng.

What is the difference between Encoding and Encryption?

Cả hai cách encoding và encryption đều  phương pháp chuyển đổi dữ liệu cho một định dạng khác nhau với một mục đích khác nhau. Encoding là để tăng thêm khả năng sử dụng các dữ liệu trong các hệ thống khác nhau và để giảm không gian cần thiết cho việc lưu trữTrong khi mã hóa được thực hiện để giữ bí mật dữ liệu với các bên thứ ba. Encoding  được hoàn tất sử dụng phương pháp công khai nó có thể được dễ dàng đảo ngược. Nhưng dữ liệu đã được mã hóa không thể được giải mã một cách dễ dàng. Nó đòi hỏi sở hữu của mảnh đặc biệt của thông tin gọi là khóa.

SHARE THIS

0 comments: