Hướng dẫn Download & Cài đặt Java


I. Cài Java trên windows

Step 1) Tải JDK Từ đây (*)
Step 2) Chạy file cài đặt. Mặc định sẽ cài vào thư mục: C:\Program Files\Java
Step 3) Setup biến môi trường cho java (Set Environment Variable)
a. Click phải icon computer > properties > advanced system settings chọn tab Advanced
set java home
b. Click chọn button Environment Variables…Cửa sổ Environment variables sẽ hiển thị như hình bên dưới:
set java home
c. Trong mục System variables, click chọn button New. Chọn đường dẫn đến thư mục cài JDK
set java home
d. Click ok ^^
e. Bước tiếp theo, các bạn tìm tới biến Path trong mục System variables, click chọn Edit:
set java home
f. Trong mục Variable value giống như bước c ở trên, các bạn di chuyển tới cuối, nhập vào các giá trị như hình minh họa : ;%JAVA_HOME%\bin; hoặc : ;C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_24\bin;
* Note: Dấu ";" để cách 1 path
Vậy là ok rồi. Để kiểm tra lại chúng ta mở cmd (windows + R) và gõ lệnh : java  –version

II. Cài Java trên Linux (Ubuntu)

Step 1:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java

Step 2:

sudo apt-get update 

Step 3:

sudo apt-get install oracle-java7-installer

Set biến môi trường

export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-sun 
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

0 comments: